شنبه 8 مرداد‌ماه سال 1390
چرا؟!!!!!!!
در آنجا دریای مهربان و آبیمان و همیشه فارس را به ناحق (( ع ر ب ی )) نامیدند در این جا استانمان را میخواهند به ناحق تکه تکه کنند. عدالت یعنی این!!! 
سر نمایندگان استان ما سلامت!!!!    
هرمزگان یعنی جاسک تا گاوبندی.
من هرمزگانی هستم.
 

بایگانی

بازدیدکنندگان: 211660

10 عکس قبلی
Design: Hasan Bardal